It bestjoer fan de iisbaanferieniging
 
 
 
 
Vacant
Foarsitter/iismaster
 
Vacant
Bestjoerslid
 
Cees Bergsma
Bestjoerslid
0511-465933
Harry van der Meer
Secretaris
0511-465293
Sido Wiersma
Ponghalder
0511-464001
Oetze Bloemhof
Bestjoerslid
0652-282467
Ype Tiekstra
Bestjoerslid
 
Jan Wijbenga
Bestjoerslid