It bestjoer fan de iisbaanferieniging
 
 
 
 
Harry van der Meer
Bestjoerslid
0511-465293
Sido Wiersma
Ponghâlder
0511-464001
Oetze Bloemhof
Bestjoerslid
0652-282467
Jan Wijbenga
Bestjoerslid
 
Ype Tiekstra
Bestjoerslid
 
Vacant
Foarsitter
 
Vacant
Secretaris
 
Vacant Bestjoerslid  
Vacant
Bestjoerslid